FANDOM


הביטוח הלאומי פועל, כמשתמע משמו, כמוסד ביטוחי - תשלום שוטף בעת שגרה מבטיח קבלת ההחזרים במקרה הצורך. אך בשונה מביטוח פרטי, הפרמיה בביטוח הלאומי אינה נקבעת לפי רמות הסיכון של המבוטח אלא על פי יכולת התשלום שלו, כפי שהיא נקבעת על ידי מבחני הכנסה ועל פי פרמטרים נוספים. כך נוצרת מערכת פרוגרסיבית - בעלי היכולת משלמים תשלומים גבוהים על-אף שהסיכוי שיזדקקו לשירותי המוסד נמוך, וחסרי האמצעים משלמים סכומים נמוכים או אף פטורים מתשלום, והם הנהנים העיקריים מתשלומי המוסד.

הביטוח הלאומי הינו ביטוח חובה - כל תושב ישראל, למעט הפטורים לפי חוק, חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי. התשלום מתחלק בין העובד עצמו לבין מעסיקו (כפי שצויין לעיל, הממשלה משתתפת בחלק מתשלומי המעסיקים). גם אנשים שאינם עובדים חייבים בתשלומי הביטוח לאומי. במובן זה, תשלומי הביטוח הלאומי מהווים מס גולגולת. פרט לקצבאות הביטוחיות שמחלק המוסד לביטוח לאומי, באחריותו גם קצבאות שאינן ביטוחיות, והכספים עבורם מגיעים ישירות מאוצר המדינה. תשלומים אלו ניתנים במקרים בהם המדינה בחרה לתגמל אוכלוסיות מסוימות למרות שלא צברו זכויות ביטוחיות, והביטוח הלאומי אינו אלא צינור להעברת כסף זה. דוגמה להעברה מסוג זה היא קצבאות זקנה לעולים - מי שהיגר לישראל בגיל מבוגר ולא הספיק לצבור זכויות ביטוחיות לקבלת קצבת זקנה מקבל קצבה זו בדרך של קצבה לא ביטוחית.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 מציין את המבוטחים השונים ומתייחס לפגיעות בעבודה, לגימלאות בעין, לדמי פגיעה , לקיצבה ולמענק, ולגימלאות לתלויים בנפגעי עבודה. החוק דן בקביעת דרגות נכות , ותקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 מסדירות את הדיונים בהקשר זה בוועדה הרפואית ובוועדה לערעורים.

ניתן לחלק את הגימלאות שמעניק המוסד לביטוח לאומי בחלוקה גסה לארבעה סוגי גמלאות: גמלאות ארוכות מועד אלו הן גמלאות הניתנות למי שמסיבה זו או אחרת יצא ממעגל העבודה באופן קבוע. ביניהן ניתן למצוא גמלאות זקנה, נכות כללית, נכות מעבודה למי שנפגע ופיתח נכות קבועה ושארים. במסגרת זו אף מפעיל המוסד תוכניות לשיקום וקימום לנכים, לאלמנות ולקשישים סיעודיים.

גמלאות מחליפות שכר ניתנות למי שאינו יכול לעבוד באופן זמני. בסוג זה כלולים דמי אבטלה, תשלום בעת חופשת לידה ובעקבות פציעה במקום העבודה ועוד.

הבטחת הכנסה מי שהכנסותיו אינן מגיעות למינימום המוגדר בחוק, ממגוון סיבות, זכאי להשלמת הכנסתו למינימום זה.

קצבאות ילדים קצבה אוניברסלית, המשולמת לכל מי שיש ילדים תחת חסותו

תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה-1965 מסמיכות את המוסד לביטוח לאומי להעמיד לבדיקה רפואית את הפונה אליו בתביעת גימלה. תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תשכ"ח-1968 מפרטות את זכות הנפגע לטיפול רפואי.

דפים בקטגוריה "ביטוח לאומי"

דף קטגוריה זה כולל את 5 הדפים הבאים, מתוך 5 בקטגוריה כולה.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית