FANDOM


מי זכאי לקצבת נכות?

"נכה" ­ תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה, ותושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה - חוץ מעקרת בית שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה אין לו הכושר להשתכר, והוא אינו משתכר סכום השווה ל­ 25% מהשכר הממוצע, או כושרו להשתכר והשתכרותו בפועל הצטמצמו עקב הליקוי בין בבת אחת ובין בהדרגה ב­ 50% או יותר.

ל"נכה" ייחשב גם מי שהיה "עובד קטין" בתכוף לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר.

"עקרת בית נכה" ­ תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנים ועדיין לא הגיעה לגיל הפרישה, שהיא אשה נשואה שאינה עובדת ובעלה מבוטח, ועקב ליקוי אין לה הכושר לתפקד במשק-בית רגיל או כושרה לתפקד במשק-בית הצטמצם עקב הליקוי ב­ 50% או יותר.

עקרת בית ייבדק אי-כושרה להשתכר כאמור בהגדרת "נכה" אם היתה עובדת שכירה או עובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב- 48 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או שקדמו להפסקת העבודה למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה. וכן אם היא חיה בנפרד מבן זוגה, ולא גרה עמו ב- 24 החודשים שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה.


תנאי הזכאות לקצבת נכות כללית הינם:

נכות רפואית - רופא מוסמך מטעם הביטוח לאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות במקרים שלמבוטח כמה ליקויים, ועל ליקוי אחד נקבע לו נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

נכות תפקודית - פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קבע למבוטח בדרגת אי-כושר להשתכר או לתפקד במשק בית בשיעור של 50% לפחות. תחילת הזכאות ­ בתום 90 יום מן התאריך שנוצר אי-הכושר להשתכר או לתפקד במשק בית, ואם משולמים דמי מחלה בתקופה זאת - מתום תשלום דמי המחלה. לעולה חדש ­ תחילת הזכאות בתום שנה מיום שנעשה עולה.

התאריך המוקדם ביותר לקביעת אי-כושר להשתכר או לתפקד כעקרת בית הוא 15 חודשים לפני התביעה.

סכום קצבת הנכות - עודכן בינואר 2005:

1,886 ש"ח ליחיד שדרגת אי-הכושר שלו היא 75% או יותר (להלן קצבת יחיד מלאה), ובשיעור יחסי לדרגת אי-הכושר למי שדרגת אי-הכושר שלו היא 60% - 74%. החל במרס 2002 מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, דרגת נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות, והם אינם במוסד, יקבלו תוספת לקצבה בסכום של 300‎-200 ש"ח, לפי דרגת נכותם הרפואית.

תוספת תלויים ­בעד בן/בת זוג שהכנסותיו אינן עולות על 57% מן השכר הממוצע - 50% מן הקצבה המשולמת לנכה (עקרת בית אינה זכאית לתוספת בעד בן זוגה). בעד כל אחד משני הילדים הראשונים - 40% מן הקצבה המשולמת לנכה או לעקרת בית נכה. תוספת תלויים מותנית במבחן הכנסות.

הגשת תביעה לקצבת נכות

מי שסבור שלפי האמור לעיל הוא זכאי לקצבת נכות חודשית יפנה אל סניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום מגוריו, ויגיש שם תביעה לקצבה בטופס המתאים. את התביעה לקצבה יגיש תובע הקצבה עצמו. אם אין הוא מסוגל להגיש את התביעה בשל מצבו הגופני או הנפשי, רשאים בן משפחה שלו או אדם אחר המייצג אותו להגיש את התביעה בשמו.

תביעה לקצבה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שנוצרה עילת התביעה. הגשת תביעה באיחור עלולה לפגוע בזכות לקצבה.

מי שנדחתה תביעתו לקצבת נכות ומי שמקבל קצבת נכות חלקית רשאים להגיש ערר על ההחלטה וכן הם רשאים להגיש בקשה לבדיקה מחדש בכפוף לתנאים שבחוק ובתקנות.

פטור מתשלום דמי ביטוח

מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה. מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לשנה לפחות או לצמיתות, פטור מתשלום דמי ביטוח בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אבל אם הוא עובד עצמאי, ישלם דמי ביטוח נפגעי עבודה. ואם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית