FANDOM


מי זכאי לגמלת ניידות? (*)


"מוגבל בניידות" ­ תושב ישראל בן 3 ועד גיל הפרישה שנמצא בישראל, וועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות עקב ליקויים ברגליו לפי רשימת ליקויים מוגדרת. בתנאים מסוימים זכאים להמשך התשלום גם לאחר גיל הפרישה.


את הסכם הניידות המלא ניתן למצוא תחת חקיקה של הביטוח הלאומי באתר זה.קצבת ניידות עריכה

קצבה חודשית המשולמת למוגבל בניידות בעבור הוצאות הניידות שלו. הקצבה מתעדכנת על-פי שיעורי ההתייקרות בהוצאות הרכב.


תנאי הזכאות לקצבה לבעל רכב עריכה

"מוגבל בניידות" יהיה זכאי לקצבת ניידות כבעל רכב אם יש ברשותו ובבעלותו רכב והוא זכאי להלוואה עומדת. "מוגבל בניידות" משתכר ועובד במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים ומשתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו יהיה זכאי לתוספת לקצבת ניידות.


תנאי הזכאות לקצבה לחסר רכב עריכה

"מוגבל בניידות" "משתכר" (שהכנסתו מעבודה עולה על 1,763 ש"ח דצמבר 2004) יהיה זכאי לקצבת ניידות לחסר רכב אם הוא בן 18 ומעלה ונקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות, והוא אינו מקבל קצבת ניידות כבעל רכב, ובלבד שאינו מקבל קצבת נכות כללית.


החל ב- 1 בנובמבר 1999 זכאים לקצבת ניידות גם חסרי רכב שאינם "משתכרים" אם הם מקבלים קצבה לשירותים מיוחדים או גמלה לילד נכה מן הביטוח הלאומי או שהם שוהים במוסד ובלבד שהם עונים על התנאים המפורטים בהמשך בהתאמה:


מקבל קצבה לשירותים מיוחדים יהיה זכאי לקצבת ניידות לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים האלה:


 1. מלאו לו 18 שנים;
 2. נקבעו לו 100% מוגבלות בניידות, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.


מקבל גמלה לילד נכה יהיה זכאי לקצבת ניידות לחסר רכב אם נקבעו לו 80% מוגבלות בניידות פחות, או שוועדה רפואית קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.


השוהה במוסד יהיה זכאי לקצבת ניידות לחסר רכב אם הוא עונה על כל התנאים; האלה:

 1. נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור 100% לפחות (לילד בשיעור של 80%), או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו;
 2. הוא אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים או גמלה לילד נכה מן הביטוח הלאומי רק בגלל שהוא שוהה במוסד.
 3. הוא יוצא משטח המוסד ברכב מנועי 6 פעמים בחודש לפחות.
 4. אין גוף ציבורי שנושא בעלות יציאותיו מן המוסד.


הלוואה עומדת עריכה

ניתנת לכיסוי מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב המאושר. את ההלוואה העומדת יש להחזיר על פי ההוראות בהסכם. שיעור ההלוואה יחסי לאחוז המוגבלות בניידות, והוא תלוי בגודל הרכב וברישיון הנהיגה (יש לו רישיון נהיגה או אין לו רישיון נהיגה).


מוגבל בניידות בשיעור של 80% - 100%, בעל רישיון נהיגה בתוקף, מקבל הלוואה לכיסוי מלוא שיעור המסים החלים על רכב עד 1800 סמ" ק, ולא יותר מן המקסימום הקבוע.


מוגבל בניידות בשיעור של % 80 - 100%, שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, ויש לו "מורשה נהיגה" שאושר ע"י המוסד לנהוג בעבורו, מקבל הלוואה לכיסוי 75% מהמסים החלים על רכב עד 1300 סמ"ק, ולא יותר מ-75% מן המקסימום הקבוע.


במקרים שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים מחליט, כי המוגבל בניידות זקוק לרכב גדול יותר מהמאושר לו על פי ההסכם, תינתן הלוואה עומדת לרכישת רכב על פי החלטת המכון.


תנאי הזכאות להלוואה עומדת

 1. "מוגבל בניידות" כאמור למעלה בעל רישיון נהיגה בתוקף, אם נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 40% לפחות.
 2. "מוגבל בניידות" שאין לו רישיון נהיגה בתוקף, אם נקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 60% לפחות, ויש לו "מורשה נהיגה" שאושר ע"י המוסד הנוהג בעבורו וגר עמו באותו בניין או בבניין סמוך כאשר המרחק האווירי בינו לבית המוגבל אינו עולה על 500 מ', או שהמרחק גדול יותר, אם אלה הבניינים הקרובים ביותר זה לזה באותו תחום יישוב.

הלוואה ומענק מקרן הלוואות

 1. הלוואה ומענק לרכב לאבזרים מיוחדים : למי שרוכש רכב ראשון - בשיעור של 80% מערך הרכב ללא מסים או מערך הרכב הקובע ללא מסים, לפי הזול מבין השניים. למי שמחליף רכב - בסכום ההפרש שבין הרכב הנמכר לרכב הנרכש ללא מסים, או לרכב הקובע ללא מסים, לפי הזול מבין השניים עד לסכום מקסימאלי של 80% מערך הרכב הקובע ללא מסים. ההלוואה ניתנת בכל החלפה והופכת למענק בתום 5 שנים. (רכב לאבזרים מיוחד הוא רכב שניתן להיכנס לתוכו בישיבה בכיסא גלגלים או שניתן לנהוג בו תוך ישיבה בכיסא גלגלים).
 2. להלוואה שהופכת בתום 5 שנים למענק, זכאי מוגבל בניידות שהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים קבע כי הוא זקוק לרכב לאבזרים מיוחדים.
 3. הלוואה ומענק לרכב פרטי: בשיעור של עד 80% מערך הרכב בלי מסים. מזה 20% מערך הרכב - הלוואה ל - 5 שנים בריבית של 2.38% והיתרה הופכת למענק בתום 5 שנים.
 4. להלוואה ולמענק זכאי מוגבל בניידות בן 18-60 שנה, שנקבעו לו 90% מוגבלות בניידות לפחות, והוא "משתכר" או לומד או נמצא בשיקום או משרת בצה"ל או בשירות לאומי, ויש לו רישיון נהיגה והוא רוכש רכב ראשון - הכול לפי מבחן הכנסות. בתנאים מסוימים הוא זכאי גם להחלפת רכב. ההלוואה ניתנת פעם אחת בלבד. בתום חמש שנים חלק מהלוואה הופכת למענק.
 5. מי שזכאי להלוואה לרכישת הרכב ללא מסים (רכב לאבזרים מיוחדים או רכב פרטי) לפי חוק או הסדר אחר, רשאי לבחור על-פי איזה חוק לקבל את הסיוע.

הלוואה מיוחדת לרכישת והתקנת אבזרים ברכב

ניתנת בשיעור של 95% מערך האבזרים (חדשים בלבד) שאושרו ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושהותקנו ברכב. ההלוואה ניתנת למי שנוהג בעצמו ולמי שאחר נוהג בעבורו, ביו שמדובר בסיוע ראשון או חוזר. בתום חמש שנים ההלוואה הופכת למענק.

להלוואה זכאי מוגבל בניידות, שמתקיימים בו התנאים האלה:

 1. הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו;
 2. המכון הרפואי קבע שהרכב המתאים לו הוא רכב לאבזרים מיוחדים וכן קבע את האבזרים שיש להתקין ברכב.

את ההלוואה לרכישת והתקנת האביזרים אפשר לקבל פעם ב-5 שנים.

אבזרים לרכב פרטי

 1. ניתנת בשיעור של 95% מערך האבזרים (חדשים בלבד) שאושרו על-ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ושהותקנו ברכב. אבזרים שהם חלק אינטגראלי מן הרכב, כגון הגה כוח, לא ימומנו.
 2. ההלוואה ניתנת למי שנוהג בעצמו, מקבל קצבת ניידות, ושהמכון לבטיחות בדרכים קבע לו אבזרים הדרושים לו, בשל צרכיו המיוחדים, לנהיגה, לבטיחות הנסיעה ולשימוש ברכב.
מי שעונה על כל התנאים שפורטו לעיל יכול להגיש בקשה להלוואה נוספת לרכישת אביזרים אם חלפו 42 חודשים לפחות מיום שקיבל לאחרונה סיוע כזה.


את הסיוע לרכישת והתקנת האביזרים אפשר לקבל פעם ב-42 חודשים.


הלוואה לרכישת מתקן הרמה עריכה

 1. ניתנת בשיעור של 95% ממחיר המתקן (שנרכש בפועל), כולל עלות ההתקנות והמסים החלים עליו. בתום 5 שנים ההלוואה הופכת למענק.
 2. להלוואה זכאי מוגבל בניידות המקבל קצבת ניידות, שהוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים קבעה שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, ויש ברשותו ובבעלותו רכב מתאים להתקנת מתקן הרמה והוא רכש מתקן מתאים לרכב זה.
 3. מי שזכאי להלוואה לרכישת המתקן לפי חוק או הסדר אחר, רשאי לבחור על-פי איזה חוק לקבל את ההלוואה.


החזר הוצאות נסיעה עריכה

מי שאמור להתייצב לפני ועדה רפואית, או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי הסכם הניידות ובשל מצבו הרפואי אינו יכול לנסוע בתחבורה ציבורית, זכאי, בתנאים מסוימים להחזר הוצאות בעבור ההסעה, אם אינו זכאי לקצבת ניידות בחודש שבו התבצעו בדיקות אלה.


לימוד נהיגה על רכב לאבזרים מיוחדים עריכה

מוגבל בניידות המרותק לכיסא גלגלים זכאי להטבה מהקרן לפיתוח שירותים לנכים - לימוד נהיגה ברכב לאבזרים מיוחדים, הכול בכפוף לכללים שנקבעו.


תו חניה לרכב עריכה

מוגבלים בניידות זכאים לתו חניה לרכב. לקבלת תו החניה יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית שבאזור המגורים (ראה גם חוק חניה לנכים תחת מידע מועיל באתר זה).תביעה לגמלת ניידות עריכה

 1. יש לפנות אל לשכת הבריאות המחוזית ולהגיש שם בקשה לבדיקות רפואיות.
 2. עם קבלת האישור על קביעת מוגבלות בניידות אפשר להגיש תביעה לגמלת ניידות בסניף המוסד לביטוח לאומי שבמקום המגורים.
 3. במקרה שוועדה רפואית תקבע שאתה זקוק לכסא גלגלים תוכל להיות זכאי להטבות נוספות. עליך להציג בפני הועדה הרפואית יש להציג את המסמכים הבאים:
  • אישור מרופא או פיזיותרפיסט הקובע שאדם זקוק לכיסא גלגלים.
  • אישור על רכישת כיסא גלגלים על שמו או אישור על רכישת כיסא גלגלים על שמו, שישה חודשים לפחות לפני מועד הבדיקה בוועדה הרפואית.


הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הועדה הרפואית רשאי לערער עליה לפני הוועדה הרפואית לעררים של משרד הבריאות בתוך 60 יום מיום שנמסרה לו ההחלטה.

ניתן לערער גם על החלטה של הוועדה הרפואית לעררים בבית הדין האזורי לעבודה בתוך 30 יום מיום שנמסרה ההחלטה.

על כל החלטה של פקיד תביעות ניתן לערער בבית הדין האזורי לעבודה בתוך 6 חודשים מיום מסירת ההודעה לתובע.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית