FANDOM


גמלה לילד נכה משולמת לילדים בגילאים שבין 91 ימים ל-18 שנים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות בזולת. לילדים עם ליקויי שמיעה, על-פי ההגדרה בחוק, ולילדים עם תסמונת דאון תשולם הגמלה מיום הלידה. ילד הזכאי לגמלה בגין יותר מליקוי אחד, תשולם לו הגמלה על-פי הליקוי המזכה בסכום הגבוה ביותר. הזכאות לגמלה אינה לצמיתות והיא תיבדק מעת לעת.


ילד נכה - מי זכאי עריכה

 • ילד בן 91 ימים עד 3 שנים, הסובל מעיכוב התפתחותי חמור.
 • ילד בן 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק להשגחה מתמדת.
 • ילד בן 3 עד 18 שנים, התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו.
 • ילד שיש לו ליקוי מיוחד: ליקוי שמיעה מיום הלידה עד 18 שנים, תסמונת דאון מיום הלידה עד 18 שנים, ליקוי ראייה מגיל 91 ימים עד 18 שנים, אוטיזם ודומיהם מגיל 91 ימים עד 18 שנים.
 • ילד בן 91 ימים עד 18 שנים, הזקוק לטיפול רפואי מיוחד.


ילד נכה - תנאי זכאות עריכה

 • הילד הוא ילדו של מבוטח שהוא תושב ישראל.
 • הילד נמצא בישראל.
 • הילד אינו מוחזק במשפחה אומנת או במוסד.
 • הילד אינו מקבל קצבת ניידות, למעט מי שנקבעו לו 80% בניידות או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו.


ילד נכה - אופן הגשת התביעה עריכה

את התביעה לגמלה יגיש ההורה שהילד נמצא עמו. אם הילד אינו נמצא עם הוריו, יגיש את התביעה האפוטרופוס של הילד או מי שמחזיק בו בפועל. התביעה תוגש בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריו של הילד,בטופס תביעת גמלת לילד נכה.

קובץ:Gimlat yeled nache.pdf

אל התביעה יש לצרף את המסמכים האלה:

 1. תעודות רפואיות וסיכומי מחלה, הכוללים מועדי תחילת המחלה והטיפולים.
 2. אישור מהגן על ביקור בגן ילדים או על לימודים מבית הספר שהילד לומד בו.
 3. אישור על "טיפול התפתחותי" ממנהל המכון שבו ניתן הטיפול (אם הילד אינו לומד ועוד לא מלאו לו 6 שנים - פרטים בתקנות או בסניפי המוסד).
 4. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת, המאשרים שאתה בעל החשבון, שבו אתה מבקש לקבל את הקצבה.
 • בעת הגשת התביעה יש להציג תעודת זיהוי של הורי הילד או תעודת זיהוי של האפוטרופוס או של מי שמחזיק בילד.


הגשת תביעה חוזרת עריכה

ניתן להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה או בעבור ילד המקבל גמלה חלקית, וזאת לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הדחייה או ממועד ההודעה על הגמלה.

התובע יוכל לבקש דיון מחדש בתביעה בכל זמן, ובלבד שימציא אישור רפואי על החמרה במצב הילד. המוסד לביטוח לאומי ידון בבקשה רק לאחר שעברו 6 חודשים מיום שנדחתה התביעה לגמלה או מיום שנקבע שיעורה. אולם, אם לאחר קבלת המסמכים הרפואיים, לדעת רופא המוסד נוצרו עובדות חדשות שיש בהן כדי להגדיל את שיעור הגמלה, הבקשה תידון גם אם לא עברו 6 חודשים מיום ההחלטה הקודמת.


ילד נכה - תקופת הזכאות עריכה

גמלה לילד נכה משולמת מהחודש שבו הוגשה התביעה. אולם המוסד רשאי לשלם גמלה גם בעד התקופה שקדמה להגשת התביעה, אם על-פי המסמכים הרפואיים שהוגשו, התקיימו התנאים המזכים בגמלה.


ילד נכה - ערעור על החלטת המוסד עריכה

ערעור לוועדת העררים לילד נכה אפשר להגיש במקרים הבאים:

 • לא אושרה גמלה.
 • אושרה גמלה חלקית.
 • אושרה גמלה לתקופה זמנית
 • לא אושר תשלום רטרואקטבי בעד התקופה המרבית.


טיפ בנושא ילד נכה עריכה

הזכאות לגמלה לילד נכה ושיעוריה אינם לצמיתות והם ייבדקו מעת לעת.


ילד נכה - שיעורי הגמלה עריכה

גמלה לילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי. סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת נכות מלאה ליחיד העומדת כיום על 1,945 ש"ח (החל ב- 01.01.2009) .

מקבלי הגמלה המרבית לילד נכה מקבלים גם תוספת בשיעור 331 ש"ח (החל ב- 01.01.2009)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

ברחבי אתר Wikia

ויקי אקראית